WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

SRU

 

                                Zarząd
     Szkolnej Rady Uczniowskiej 
 

 

  PRZEWODNICZĄCY: Kacper Krzak

  Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Martyna Wastag

  SKARBNIK: Natalia Wastag
              

 

 

                 

Sekcje
Szkolnej Rady Uczniowskiej

                                                                                       

  DELEGACJA SRU: Przewodniczący i Z-ca Przewodniczącego SRU
        

NAGŁAŚNIAJĄCA: chłopcy z klasy VI    

 

DZIENNIKARSKA I PLASTYCZNA: Angelika Kowalczyk, Zuzanna Głowa, Mikołaj Kurowski, Agnieszka Plata, Katarzyna Zelek.
                  

                        

                                                                                

 

Opiekunowie
Szkolnej Rady Uczniowskiej

                                                                                       

pani Alicja Sitek i  pani Ewa Piekarczyk

 

 

Szkolna Rada Uczniowska

CELE

1.    Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2.   Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnym i potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

3.    Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

4.    Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną

5.    Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.

6.    Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

7.    Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

8.    Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 

ZADANIA

1.    Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania                 obowiązków szkolnych.

2.    Przedstawianie Dyrekcji Szkoły i Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.

3.    Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

4.    Organizowanie imprez kulturalnych:

      - apele i akademie okolicznościowe,

      -imprezy sportowe,

      - dyskoteki.

5.    Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności

       w szkole i w środowisku uczniowskim.

6.    Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami.


 UPRAWNIENIA

1. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli   wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.

2. Organizowanie życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

3   Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
                             

Zadania poszczególnych Sekcji SRU:

  • sekcja nagłaśniająca - pomoc przy sprzęcie nagłaśniającym,
  • sekcja dziennikarska i plastyczna - umieszczanie na bieżąco informacji na gazetce ściennej, zbieranie informacji, wykonywanie zaproszeń, ogłoszeń, rozwieszanie informacji na terenie szkoły,
  • Delegacja SRU - prowadzenie  uroczystości szkolnych oraz zapraszanie gości spoza szkoły.

 

WYSZUKIWARKA

Bieżące informacje

Ostatnie wydarzenia

MEN

OKE

KO

Owoce w szkole

Mleko w szkole

śniadanie

Gmina Podegrodzie

Książki

Talentowisko

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT