Zachowaj Trzeźwy Umysł

„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016”

 

Działania podjęte podczas kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016:

 

   W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej Długołęce-Świerkli kampania ZTU rozpoczęła się w dniu 18 marca spotkaniem nauczycieli z odpowiedzialnym za kampanię w szkole p. Damianem Kurzeją. Nauczyciele zostali poinformowani o ogólnopolskiej kampanii ZTU oraz zapoznani z materiałami dydaktycznymi. Dokonano wyboru zadań do realizacji i przydzielono je nauczycielom.

Apel rozpoczynający kampanię 

W dniu 18 marca odbył się apel, na którym uczniowie dowiedzieli się o przystąpieniu szkoły do kampanii ZTU. Uczniowie zostali zachęceni i zmotywowani do aktywnego udziału w kampanii. Na szkolnej tablicy ogłoszeń pojawiły się plakaty informujące o kampanii ZTU oraz ogłoszenia o konkursach dla uczniów.

Spotkanie z rodzicami

W dniu 11 kwietnia podczas spotkania z rodzicami, nauczyciele przedstawili główne założenia kampanii ZTU. Dla rodziców uczniów przeprowadzone zostały pogadanki podejmujące problematykę właściwego wychowania dzieci:

 • jak realizować codzienne zadania wychowawcze wobec dzieci,

 • jak nawiązać z nimi prawidłowe relacje,

 • jakie są skutki zaniedbań, braku więzi, ale także nadmiernej opieki i kontroli – wadliwych postaw rodzicielskich,

 • gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudności rodzinnych.

Podczas spotkania z rodzicami wychowawcy klas rozdali i omówili treść ulotek profilaktycznych „Troszczę się o Ciebie- bo dobre relacje należy pielęgnować” oraz „Dobra opieka daje moc- bo charakter nie bierze się znikąd”. Ponadto wychowawcy zapoznali rodziców z organizowanymi konkursami w ramach kampanii.

 

Zajęcia wychowawczo – profilaktyczne 

Przeprowadzono zajęcia wychowawczo – profilaktyczne z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych dla uczniów – kart pracy. Łącznie odbyły się 3 godziny zajęć lekcyjnych:

 • Wychowawca klasy II, p. Teresa Bodziony przeprowadziła zajęcia lekcyjne
  z wykorzystaniem– kart pracy „Tola i Tymek na ścieżce zdrowia” – dzięki którym dowiedzieli się, co wpływa pozytywnie i negatywnie na ich zdrowie. Zostali zachęceni do uprawiania sportu .

 • Wychowawca klasy III, p. Barbara Zielińska przeprowadziła zajęcia z wykorzystaniem kart pracy „Kto pomoże, kto się zaopiekuje, kto pochwali?” – dzieci dowiedziały się, że warto sięgać po pomoc i dzielić się z innymi swoimi problemami. Dzieci rozwiązywały ćwiczenia, dzięki którym dowiedziały się, w jakich sytuacjach zwracać się po pomoc: do rodziców, nauczyciela, policjanta, dziadków, lekarza czy kolegów i koleżanek.

 • Wychowawca klasy IV, p. Korneli Potoniec-Szarek przeprowadziła godzinę
  z wychowawcą z wykorzystaniem kart pracy- „Moje emocje” – uczniowie dowiedzieli się, czym są emocje. Poznali emocje, które są przyjemne oraz nieprzyjemne. Nauczyli się radzić z emocjami; z tych pozytywnych czerpać przyjemność i rozładowywać negatywne. Zadaniem dziecka było opisanie sytuacji, w których odczuwa radość, smutek, stres itd.

 

Konkurs plastyczno-literacki POD DOBRĄ OPIEKĄ

    W czerwcu odbył się konkurs plastyczno-literacki POD DOBRĄ OPIEKĄ.

Prace zaprezentowano na apelu szkolnym poświęconemu akcji ZTU, następnie wysłano do organizatora konkursu w Poznaniu.

 

 

Gminne Święto Matematyki

Koordynatorem projektu była pani Marzena Klimek- nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Długołęce – Świerkli, działająca w Stowarzyszeniu ADSUM z Brzeznej. Zadanie miało na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - w szczególności wśród dzieci szkół podstawowych z gminy Podegrodzie - poprzez organizację Gminnego Święta Matematyki w tym IX Gminnego Konkursu Matematycznego „Matematyka jest wśród nas” dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Podegrodzie.

Zaangażowanie dzieci w przygotowanie do konkursu minimalizowało możliwość kontaktu z niewłaściwymi zachowaniami (patologicznymi), które mogą napotkać w najbliższym otoczeniu. Organizacja konkursu sprzyjała wykorzystaniu innowacyjnych metod nauczania z użyciem tablicy interaktywnej, prezentacji multimedialnych, gier i quizów matematycznych. Etap grupowy Konkursu był alternatywą dla uczniów zdolnych, lecz nieśmiałych, z niskim poczuciem własnej wartości, gdyż uczniowie rozwiązywali zadania zespołowo, co minimalizowało stres związany z uczestnictwem w konkursie. Dzięki popularyzacji konkursu dzieci zyskały szansę rozwoju swoich pasji w czasie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do konkursu.

Konkurs kładł nacisk na popularyzację matematyki wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji, modelowania matematycznego, rozumowania i tworzenia strategii. Wpływał na motywację uczniów do nauki, propagując wykorzystanie technologii komputerowej w nauce, dając możliwość wykazanie się wiedzą szkolną i pozaszkolną. Wszystkie te elementy znacząco wpływały na ograniczenie zagrożenia uzależnieniami oraz patologiami społecznymi poprzez propagowanie pozytywnych postaw.

 

 

Gminny Konkurs z Języka Angielskiego
dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Podegrodzie.

 

Realizacja konkursu wpłynęła na ograniczenie zagrożeniami uzależnień i patologii społecznych poprzez doskonalenie znajomości języka angielskiego, propagowanie nauki języków obcych, poniesienie poziomu jakości kształcenia językowego, zwiększenie motywacji uczniów, integrację rówieśniczą, zwiększenie ilości zajęć dodatkowych dla uczniów, oraz rozwój społeczno-kulturalny uczniów.

Koordynatorem projektu była pani Kornelia Potoniec-Szarek- nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Długołęce – Świerkli, działająca w Stowarzyszeniu ADSUM z Brzeznej.

 

 

Gala Mistrzów Sportu 2015/2016.

 

W czasie całego roku szkolnego uczniowie klas IV-VI zdobywali punkty za osiągnięcia sportowe i zaangażowanie w kulturę fizyczną. Podczas obchodów Dnia Dziecka nastąpiła uroczysta Gala Mistrzów Sportu 2015/2016.

Wyniki plebiscytu przedstawiają się następująco:

Tytuł Sportowca Roku 2015/2016 w kategorii dziewcząt zdobyła:

Aleksandra Gancarczyk

Tytuł Sportowca Roku 2015/2016 w kategorii chłopców zdobył:

Patryk Lorek
 

 


Po uroczystej Gali Mistrzów odbył się turniej piłki nożnej. Zwycięska drużyna rozegrała mecz z reprezentacją nauczycieli.

 

Rajd pieszy na Cyrlę
 

W ramach kampanii uczniowie klasy VI wzięli udział w rajdzie pieszym na Cyrlę w Rytrze.

Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli w roku szkolnym 2015/2016 zrealizowała wszystkie zadania, które sobie wytyczyła. W centrum różnorodnych działań stawialiśmy zawsze dziecko oraz jego zdrowie i bezpieczeństwo oraz wszechstronny rozwój na różnych płaszczyznach życia społecznego i intelektualnego. Mając na uwadze zróżnicowane możliwości uczniów, uwzględniając ich pochodzenie, środowisko rodzinne, bagaż różnych doświadczeń – indywidualizowaliśmy proces nauczania. Dzieci zdolne miały możliwość rozwoju własnego potencjału. Dzieci słabsze, gorzej radzące sobie z przyswajaniem wiedzy, często nieśmiałe, świadome braków, miały w nas odpowiednie oparcie.

Celem kampanii było:

 • Wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających
  z nadmiaru opieki lub braku opieki.

 • Wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki.

 • Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

Ponadto:

 • Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

 • Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

 

Nad przebiegiem tej akcji na terenie naszej szkoły czuwał koordynator szkolny Damian Kurzeja - nauczyciel wychowania fizycznego, który ściśle współpracował z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas I-VI oraz nauczycielami przedmiotów tj.: przyroda, język polski, plastyka, język angielski i matematyka.

 

 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015”

 

     Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł".   Uczniowie klas IV-VI aktywnie włączyli się do akcji wypełniając ankiety „Młodzi i substancje psychoaktywne". Wykonali plakaty na lekcjach przyrody, które obrazowały niebezpieczeństwo wynikające z używania alkoholu, narkotyków i tytoniu. 

 

 

Dodatkowo brali oni udział w konkursie plastyczno-literackim „Warto pomagać". Prace plastyczne zaprezentowano na apelu szkolnym poświęconemu akcji ZTU, a później wywieszono na gazetce szkolnej.   Prace te zostały wysłane do organizatora kampanii w Poznaniu. W ramach kampanii, kilkoro dzieci z klasy V brało udział w indywidualnym konkursie fotograficznym "Fotoludzik".

 

 

Uczniowie oraz opiekun kampanii  "Zachowaj Trzeźwy Umysł" zorganizowali mecz piłkarski promujący dobrą zabawę. Zawodnikami byli nauczyciele oraz uczniowie, którzy w pięknym stylu wygrali mecz. Również zorganizowano prezentację multimedialną, która nawiązywała do rozsądnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu w czasie wakacji.

 

         Wszystkie działania kampanii ZTU wspierane były przez dyrekcję szkoły, a wśród uczniów cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

 

 

 

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT