Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne

w roku szkolnym 2016/2017

 

    Nasza szkoła oferuje bogaty program zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w różnych konkursach i zawodach, spędzają czas w grupie osób o podobnych zainteresowaniach realizując ciekawe zadania i projekty.
 

   Oferta zajęć pozalekcyjnych

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Klasy

Termin spotkań

Zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego

   mgr Ewa Piekarczyk

IV

środa
12.25-13.10

Kółko polonistyczne


mgr Ewa Piekarczyk

V

poniedziałek
12.20-13.10

Zajęcia wyrównawcze
z matematyki

mgr Marzena Klimek

 

IV

wtorek
12.20-13.10

Kółko matematyczne

mgr Marzena Klimek

V

środa
12.25-13.10

 

Kółko plastyczne
„Każdy jest artystą”

mgr Jadwiga Nieć

I-VI

czwartek
11.35-14.00

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

mgr Jadwiga Nieć

II

środa
12.25-13.10

Kółko zainteresowań
z języka angielskiego

mgr  Kornelia Potoniec-Szarek

VI

III

środa
12.25-13.10

poniedziałek
12:25-13.10

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Kółko plastyczne „Każdy jest artystą”

                             Prowadzący: mgr Jadwiga Nieć

       
      Głównym celem zajęć jest ekspresja plastyczna dziecka. Każdy uczestnik może poszerzyć wiedzę z dziedziny plastyki a także zdobyć nowe interesujące umiejętności plastyczne. Zajęcia plastyczne rozwijają zdolności oraz pozwalają mile spędzić czas. Rozwijają twórczą wyobraźnię i wrażliwość estetyczną.

 

 

 

Zespół wyrównawczy z j. polskiego i matematyki w klasie II

Prowadzący:  mgr Jadwiga Nieć
 

     Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka. Indywidualizacja ta polega na stałym monitorowaniu przebiegu i efektów pracy każdego ucznia, powolnym stopniowaniu trudności, systematyczności i ciągłości oddziaływań. Punktem wyjścia jest dogłębna analiza potrzeb edukacyjnych i możliwości indywidualnych uczestników zajęć. Metody są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Są to najczęściej metody:                                     
- podające, poglądowe,
- eksponujące,
- aktywizujące, poszukujące,

- praktycznego działania,
- gier i zabaw.

Celem tych zajęć jest:

 • eliminacja niepowodzeń szkolnych,
 • wyrównywanie istniejących braków,
 • stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego 
 • dziecka na miarę indywidualnych możliwości,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych,
 • kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy i umiejętności w praktyce,
 • rozwijanie motywacji do uczenia się i zdobywania wiedzy.
   

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klasy III
Prowadzący: mgr Teresa Bodziony

 

             Celem zajęć wyrównawczych jest przybliżenie uczniom obowiązujących, podstawowych treści w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które sprawiają największe problemy uczniom.
             Zajęcia mają na celu wyrównanie zaległości w opanowaniu poszczególnych, wiodących zagadnień oraz rozwijanie i doskonalenie niezbędnych umiejętności: czytania, pisania, konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, logicznego myślenia, stosowania poznanych reguł.

Cele nauczania:
- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych,
- rozwijanie motywacji do nauki i zdobywania wiedzy,
- ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach,
- pomoc uczniom w zdobywaniu pewności siebie, poznaniu własnych możliwości;
- pomoc w poznaniu sposobów „jak się uczyć?”.

 

Kółko z języka polskiego

Prowadzący: mgr Ewa Piekarczyk

Cele zajęć:

         ·utrwalenie i wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie sprawności językowej w mowie i piśmie.

 • kształtowanie umiejętności redagowania różnorodnych form wypowiedzi, wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego,
 • aktywizacja słownictwa biernego,
 • wdrażanie do zachowania wewnętrznego i zewnętrznego porządku wypowiedzi,
 • zapobieganie powstawaniu błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, frazeologicznych i słownikowych,
 • nauka sprawnego korzystania ze słowników, encyklopedii i różnych tekstów kultury,
 • wdrażanie do stosowania  zasad ortograficznych i interpunkcyjnych,
 • doskonalenie umiejętności dokonywania autokorekty błędów,
 • mobilizowanie do pracy samokształceniowej nad poprawą biegłości w czytaniu i rozumieniu tekstów.

 

 

   Chór szkolny

 

Prowadzący: Marek Wastag

Cele ogólne:

 • Rozwijanie zainteresowań muzycznych.
 • Stwarzanie sytuacji kontaktu z wielkimi dziełami sztuki
  i świadome współtworzenie jej.
 • Zwiększanie zasobu wiedzy i umiejętności muzycznych.
 • Kształtowanie kultury muzycznej.
 • Kierowanie rozwojem twórczych postaw uczniów.
 • Rozwijanie takich cech osobowości jak dobrowolność i bezinteresowność.
 • Wychowanie przez różnorodne formy wychowania muzycznego w korelacji z wychowaniem społeczno – moralnym, intelektualnym, estetycznym.

Cele kierunkowe:

 • Rozwijanie umiejętności słuchania, postrzegania, przeżywania i rozumienia muzyki.
 • Rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego harmonicznego, wysokościowego i poczucia rytmu.
 • Kształtowanie nawyku utrzymywania poprawnej postawy ciała
 • Wyrabianie dyspozycji głosowych związanych z odpowiednią emisją głosu tj. artykulacją, dykcją, intonacją.
 • Kształtowanie smaku artystycznego i formułowania ocen estetycznych.
 • Tworzenie trwałych nawyków obcowania z muzyką.
 • Wzmacnianie cierpliwości, systematyczności, bezinteresowności.
 • Uczenie odpowiedzialności za siebie i za zespół.
 • Zachęcanie do twórczych postaw, do budowania więzi międzyludzkich.
 • Przygotowanie do publicznych występów.
 • Praca dla dobrego wizerunku szkoły.
 • Kształtowanie więzi ze środowiskiem lokalnym.

Opis zajęć chóralnych:

 • ćwiczenia emisyjne i oddechowe
 • ćwiczenia dykcyjne, artykulacyjne oraz związane z dobrą intonacją
 • przyswojenie przez uczniów podstawowych określeń muzycznych związanych z opracowanym repertuarem
 • nauka elementów dyrygowania dla dobrego kontaktu z zespołem
 • ćwiczenia rytmiczno – ruchowe
 • ćwiczenia zmian dynamiki i tempa
 • systematyczne motywowanie uczestników do aktywnego udziału w próbach
 • przygotowanie repertuaru na poszczególne występy, wg szkolnego kalendarza imprez
 • prezentacje pieśni na uroczystościach szkolnych
 • udział w imprezach artystycznych w szeroko pojętym środowisku lokalnym

 

Kółko matematyczne

Prowadzący: mgr Marzena Klimek
 

Zajęcia mają służyć zaspokajaniu aspiracji uczniów zdolnych, którym nie wystarcza sama praca na lekcji przedmiotowej. Są adresowane również do uczniów zainteresowanych poprawą swoich wyników w nauce, chętnych do podejmowania dodatkowego wysiłku. Aby podtrzymywać w nich zapał i motywację daję im możliwość pracy w warunkach innych niż lekcyjne, w atmosferze swobodnego poszukiwania, dociekania, twórczego myślenia i samodzielnego pokonywania trudności. Służą temu dobra współpraca oraz odpowiednio dobrane metody i formy pracy, stymulujące różnorodną aktywność uczniów w procesie nauczania.

Cele zajęć:

 • Rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań matematycznych.
 • Doskonalenie wcześniej zdobytych umiejętności.
 • Poszerzanie wiedzy matematycznej uczniów poprzez odpowiednio dobraną problematykę wykraczającą też poza podstawę programową.
 • Wskazywanie możliwości praktycznego wykorzystania matematyki.
 • Przygotowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i szukania informacji.
 • Rozwijanie pamięci i myślenia logicznego.
 • Doskonalenie języka matematycznego.
 • Aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania własnej inicjatywy i realizowania własnych pomysłów.
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań.
 • Uczenie uważnego analizowania treści zadania.
 • Wyrabianie nawyku poprawnego zapisu rozwiązań zadań  i formułowanych wniosków.
 • Kształcenie umiejętności korzystania z informacji przedstawionej w różny sposób, np. tekstu, tabeli, wykresu, diagramu.
 • Stosowanie matematyki do rozwiązywania problemów z życia codziennego, również
  w nietypowych sytuacjach.
 • Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy własnej oraz współpracy
  w grupie.
 • Wyrabianie pracowitości, systematyczności, wytrwałości i dociekliwości.
 • Wdrażanie do umiejętnego korzystania w procesie uczenia się ze zdobyczy technicznych (program komputerowy, kalkulator).
 • Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych.

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Prowadzący: mgr Marzena Klimek

 

Zajęcia te są skierowane do uczniów klasy IV mających problemy z opanowaniem materiału nauczania z matematyki.

Cele ogólne:

 • wyrównanie braków  i utrwalenie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki,
 • kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków,
 • przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego.
 • rozwijanie sprawności rachunkowej (cztery działania arytmetyczne, kolejność wykonywania działań),
 • rozwijanie pamięci oraz umiejętności logicznego rozumowania,
 • przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania prostych zadań, wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji,
 •  kształcenie umiejętności przedstawiania rozwiązania zadania w sposób czytelny, rozwijanie
 • umiejętności opisywania przez uczniów w języku matematyki prostych sytuacji,
 • wyrabianie nawyku sprawdzania uzyskanych rozwiązań,
 • kształcenie umiejętności myślenia i jasnego formułowania odpowiedzi (pełnym zdaniem),
 • analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych,
 • praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
 •  wyrabianie umiejętności sprawnego posługiwania się kalkulatorem (komputerem),
 • przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego uczenia się, systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

 

Kółko zainteresowań z języka angielskiego

Prowadzący: mgr Kornelia Potoniec-Szarek

 

Kółko jest przeznaczone dla uczniów klas V, którzy chcieliby rozwijać i doskonalić swoje zdolności i umiejętności dotyczące znajomości języka angielskiego oraz zainteresowania kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych. Program ten to również szansa na przygotowanie się do konkursów z języka angielskiego. Uczestnicząc w zajęciach koła uczniowie nie tylko poszerzą swoje horyzonty, ale zdobędą tę wiedzę w sposób atrakcyjny i ciekawy.

Głównym celem koła językowego jest pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów, przygotowywanie się do udziału w różnorodnych konkursach z języka angielskiego jak również rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów. Dodatkowy nacisk położony jest na integrację sprawności językowych nabytych przez uczniów; wykształcenie samodzielności poprzez naukę korzystania ze słowników, poszukiwanie informacji w materiałach źródłowych; uczenie samodzielnego rozwiązywania problemów gramatycznych (odkrywanie własnych sposobów dochodzenia do ich rozwiązania); wzbogacanie słownictwa z zakresu wybranych zagadnień; poszerzenie wiedzy uczniów na temat kultury, sztuki, tradycji i obyczajów krajów  anglojęzycznych; reprezentowanie szkoły w konkursach.

Na zajęciach dodatkowych, które objęte zostaną w/w programem, realizowane będą następujące metody: komunikacyjna; metoda audiowizualna; metoda gramatyczno-tłumaczeniowa; praca indywidualna i w parach
z komputerem; wyszukiwanie informacji w Internecie.

 

 

SKS z piłki nożnej
Prowadzący: Krzysztof Gąsiorowski

 

      Zajęcia mają za zadanie przygotować i nauczyć uczestników prowadzenia piłki, przyjęć oraz podań i strzałów na bramkę.  Jednym z głównych zadań jest doskonalenie obrony i ataku oraz kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej z zakresu piłki nożnej. Zajęcia mają pomóc w doskonaleniu sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej uczestników SKS i doskonaleniu elementów technicznych i taktycznych z zakresie piłki nożnej.  Uczestnicy poznają przepisy piłki nożnej oraz sędziowania. Zajęcie te przygotowują do udziału
w zawodach sportowych.

 

Cele zajęć:

 • wszechstronny rozwój sprawności ruchowej z uwzględnieniem kształtowania cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała
 • nauka i doskonalenie elementów techniki i taktyki
 • kontrola sprawności ogólnej i specjalnej
 • przygotowanie organizmu do wysiłku przez ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • przygotowanie do samodzielnego organizowania i sędziowania gry
 • opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji
  i realizacji zajęć sportowych.
 • kształtowanie charakteru i nawyków etycznego postępowania-postawa ,,fair-play”
 • organizacja czasu wolnego- rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci
 • kształtowanie u ucznia postawy odpowiedzialności za własny rozwój, sprawność oraz zdrowie własne i innych
 • wszechstronny i harmonijny rozwój psychofizyczny ucznia
 • kształtowanie postawy kulturalnego widza sportowego i współdziałania.

WYSZUKIWARKA

Bieżące informacje

MEN

OKE

KO

Owoce w szkole

Mleko w szkole

śniadanie

Gmina Podegrodzie

Książki

Talentowisko

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT