Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

Samorząd Uczniowski

Treść

  Samorząd Uczniowski
 

PRZEWODNICZĄCY: Katarzyna Dadał

 Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Aleksandra Dara

SKARBNIK: Bartosz Krzak

CZŁONKOWIE: Magdalena Kotlarz, Tomasz Kotlarz, Nikodem Hebda,
Izabela Szczapaniak, Martyna Salamon, Agnieszka Plata

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

pani: Kornelia Potoniec- Szarek,  Katarzyna Dulak

 

Samorząd Uczniowski

CELE

1.    Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2.   Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnym i potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

3.    Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

4.    Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną

5.    Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.

6.    Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

7.    Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

8.    Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 

ZADANIA

1.    Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków szkolnych.

2.    Przedstawianie Dyrekcji Szkoły i Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.

3.    Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

4.    Organizowanie imprez kulturalnych:

      - apele i akademie okolicznościowe,

      -imprezy sportowe,

      - dyskoteki.

5.    Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności

       w szkole i w środowisku uczniowskim.

6.    Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami.


 UPRAWNIENIA

1. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli   wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.

2. Organizowanie życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

3   Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
                             

Zadania poszczególnych Sekcji SU:

  • sekcja nagłaśniająca - pomoc przy sprzęcie nagłaśniającym,

  • sekcja dziennikarska i plastyczna - umieszczanie na bieżąco informacji na gazetce ściennej, zbieranie informacji, wykonywanie zaproszeń, ogłoszeń, rozwieszanie informacji na terenie szkoły,

  • Delegacja SU - prowadzenie  uroczystości szkolnych oraz zapraszanie gości spoza szkoły.

67007