Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

Klauzula informacyjna

Treść

Klauzula informacyjna

Zajęcia na odległość

  1. Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w tym w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) –„zwanej dalej: RODO”oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.).
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji Usługi jest Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Długołece-Świerkli
  3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor.spjanuszowa@gmail.com
  4. Odbiorcą danych dziecka będzie firma Microsoft.
  5. Dane powierzone w ramach utrzymania Usługi to imię i nazwisko, login, nazwa szkoły oraz nazwa oddziału klasowego Ucznia. Dane są przetwarzane w celu realizacji przez Szkołę usługi Office365 dla Edukacji - licencja A1. Usługa będzie wykorzystywana do kontaktu z Użytkownikami w celu przekazywania informacji związanych z działalnością statutową Szkoły, szczególnie w okresie prowadzenia nauczania zdalnego.
  6. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit e RODO) – art. 35 Prawo oświatowe.
  7. Dane osobowe Użytkownika w systemie Office365 będą przechowywane przez okres 4 miesięcy od zakończenia semestru, w którym Użytkownik przestanie być uczniem Szkoły.
  1. W związku z przetwarzaniem Użytkownikowi przysługuje prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, szczególnie po zakończeniu nauczania zdalnego,

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy.

  1. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
55263