Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

Procedura bezpieczeństwa

Treść

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej w im. Św.Jadwigi Królowej Polski Długołęce-Świerkli
 w trakcie prowadzonych zajęć

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 11.01.2021 r.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej w  w trakcie prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.

§ 2 Przyprowadzanie i odbiór dzieci

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają  w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Wchodząc do szkoły uczniowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (miejsce do dezynfekcji znajduje się przy wewnętrznym wejściu w holu). Rodzice przyprowadzający dzieci i uczniowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując następujące zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 6. Dziecko będzie odbierane przy drzwiach wejściowych do szkoły. Przez wzgląd na sytuację, dziecko powinno być przekazane/odbierane w maksymalnie krótkim czasie i bez zbędnego przebywania w pomieszczeniach wspólnych budynku szkoły.
 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 8. Przy wejściu do szkoły należy dokonać pomiaru termometrem bezdotykowym temperatury ciała ucznia, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 380C uczeń powinien być zabrany przez rodziców.

 

 

§ 3 Kontakt z osobami trzecimi

 

 1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły powinien zachować odległość co najmniej 2 m, a także zobowiązany jest do stosowania rękawiczek oraz osłony ust i nosa. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 4. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 

§ 4 Przed rozpoczęciem zajęć

 1. Przed wejściem do szatni każdy uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce zgodnie z zaleceniami GIS. Uczniowie i pracownicy szkoły mają obowiązek zachowania dystansu w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowania osłony ust i nosa (korytarze, szatnia, pokój nauczycielski).
 2. Wyznaczony nauczyciel/pracownik szkoły czuwa, aby ograniczyć jednoczesne przebywanie w szatni zbyt dużej liczby uczniów w celu zachowania dystansu społecznego.
 3. Po wyjściu z szatni uczniowie niezwłocznie udają się do Sali lekcyjnej, w której mają zaplanowane w danym dniu zajęcia.

 

§ 5 Prowadzenie zajęć

 1. W miarę możliwości uczniowie poszczególnych oddziałów uczestniczą w zajęciach wyłącznie w jednym pomieszczeniu. Należy wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej Sali).
 2. W sytuacji zmiany sali lekcyjnej należy zadbać, aby stoliki i elementy narażone na dotykanie (oprzyrządowanie komputera) zostały zdezynfekowane przed wejściem następnej klasy.
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak
  i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 6. Przedmioty i sprzęt znajdujące się w Sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 7. W Sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 8. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 12. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

 

§ 6 Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

 1. Przy wewnętrznym wejściu znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 2. Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości zobowiązani są do wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem rękawiczek i maseczek ochronnych. Co najmniej raz w trakcie prowadzonych zajęć oraz po ich zakończeniu powinny być dezynfekowane powierzchnie dotykowe: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień.
 3. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 4. Należy obowiązkowo dezynfekować ręce po wejściu na teren szkoły (dotyczy wszystkich osób).
   

 

 

§ 7 Zajęcia świetlicowe

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 2. Środki do dezynfekcji rąk są dostępne w świetlicy przy stoliku opiekuna.
 3. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

§ 8 Biblioteka szkolna

  1. Biblioteka czynna jest w godzinach ustalonych przez bibliotekarza.
  2. Uczniowie korzystający z biblioteki obowiązani są do zachowania dystansu społecznego.
  3. Obowiązuje okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece (zwracana książki i materiały umieszczane są na osobnym regale/koszyku z dokładną informacją o dacie ich umieszczenia).

 

§ 9 Gastronomia

 1. Korzystanie z posiłków odbywa się w jadalni.
 2. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
 3. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 4. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożywania posiłków.
 5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 600C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzać.
 6. Dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, serwetki) wydawane będą bezpośrednio przez obsługę.
 7. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane prze osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.

 


§ 10 Pozostałe regulacje

 1. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony internetowej szkoły.
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/ opiekunów prawnych uczniów.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia

choroby COVID-19

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 11.01.2021 r. oraz zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika szkoły.

§ 2 Pomieszczenie na odizolowanie osoby

 1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujacy. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

§ 3 Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik szkoły powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły i po zapewnieniu uczniom niezbędnej opieki skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.

 

 1. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

§ 4 Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

 1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły.
 2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
 4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.

§ 5 Pozostałe regulacje

 1. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.
 2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów.
28496